Условия за ползване

  ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ НА "НАВАКСАЙ" ЕООД  

 I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

Чл.1.(1)Настоящите Общи условия съдържат информация, въз основа на която „Наваксай“ ЕООД (по-надолу за краткост наричано „Дружество“) предоставя информация на посетителите (потребителите) си, посредством уебсайта (сайта) https://www.navaxay.com  

(2)Тези Общи условия обвързват всички посетители (потребители), които посещават или ползват сайта на Дружеството. С натискане на бутона “ СЪГЛАСЯВАМ СЕ“, посетителят се съгласява, че се е запознал, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.  

(3)С посещението на сайта https://www.navaxay.com посетителят потвърждава, че:   е навършил пълнолетие, съгласно законодателството на Република България; е напълно правоспособен и дееспособен гражданин; е запознат и съгласен с описаните по-долу изисквания и условия; дава изричното си съгласие доброволно предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите, визирани в сайта на Дружеството или изрично определени със закон или друг нормативен акт. Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта.  

Чл.2.„Наваксай“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.  

Чл.3.Идентифицирането на всеки посетител в сайта, се прави с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, за съхранение на IP адреса му (в случай, че е необходимо), както и за събиране на всяка друга информация, необходима за ползване на сайта.   

Чл.4.Основният език, на който ще разменят кореспонденцията си Дружеството и посетителят (по-надолу за краткост наричани „СТРАНИ“) е български. В случай, че е необходимо и приложимо кореспонденцията може да се води и на други езици, различни от български.  

 Чл.5.Дружеството не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност   

Чл.6.(1)В сайта на Дружеството e възможно да има връзки и към други интернет страници на наши партньори, държавни и/или общински институции и организации и др., в които е възможно да има различни от настоящите Общи условия.   

(2)Сайтът на Дружеството съдържа елементи, които са защитени съгласно Закона за авторското право и сродните му права и други международни закони за авторските права, поради което копирането, снемането или ползването на сайта, информация, изображения или отделни части от него, включително запазването му върху носител е изрично забранено. 

(3)В случай, че трето лице ползва съдържанието на сайта или негов продукт, задължително трябва да сложи линк, към сайта на Дружеството и да упомене, че продуктът е използван/ взет от сайта на Дружеството. В случай, че се установи нарушение на настоящата алинея, „Наваксай “ ЕООД си запазва правото да потърси отговорност от всяко лице, извършило нарушение, по съдебен ред. 

II. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ   

Чл.7.Дружеството си запазва правото да променя по всяко време Общите условия за ползване на сайта, дизайна и съдържанието му, без предварително уведомление, като при промяна, се задължава да уведоми по подходящ начин своите посетители (потребители). 

Чл.8.(1)Страните се съгласяват, че всяко допълване и/или изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо посетителя (потребителя) след изричното му уведомяване от Дружеството чрез изпращане на индивидуален и-мейл до всеки посетител (потребител), в случай, че последният е оставил и-мейл за контакт или с качено съобщение на видно място на сайта.   

(2)Посетителят (потребителят) се счита за надлежно уведомен, освен ако не заяви изрично с изпратен и-мейл до Дружеството, че ги отхвърля. В случай, че посетителят (потребителят) не приеме допълването и/или изменението на Общите условия, същият няма право да използва сайта на Дружеството и услугите, посочени в него.   

(3)Посетителят (потребителят) се съгласява, че всички изявления на сайта на Дружеството, във връзка с изменението на тези Общи условия или друга информация, която касае посетителя, ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от посетителя при въвеждане на данните му за контакт.

(4)Страните се съгласяват, че електронните писма, изпратени по реда на ал.3 не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие.   

(5)Посетителят (потребителят) се съгласява, че при промяна на предоставения от него електронен адрес за контакт, ще уведоми Дружеството в 7-дневен срок от настъпване на промяната, в случай, че електронния адрес е необходим за кореспонденция между страните.  

(6)В случай, че посетителят не уведоми Дружеството за настъпила промяна на електронния адрес, в срока по ал. 5, всички съобщения, изпратени от Дружеството, ще се считат за валидно изпратени, а посетителят уведомен за настъпилата промяна.   

Чл.9.Дружеството публикува Общите условия на адрес https://www.navaxay.com заедно с всички изменения и допълнения към тях. 

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „Наваксай“ ЕООД   

Чл.10.(1) Данни от Търговски регистър:   Наименование на дружеството:" Наваксай" ЕООД   Вписано в Търговския регистър с ЕИК: 207389459   Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична   Район Слатина, ж.к. Яворов, бл.71, ап.8   Представлява се от Управителя Боян Стефанов Шанов   Дружеството се представлява от Управителя, а орган на управлението му е Общо събрание.   Данни за контакт:   телефон: +359 87 76 76 121   e-mail: info@navaxay.com   

Чл.11. (1)Операторът на сайта https://www.navaxay.com се базира в Република България и се управлява от територията на Република България.   

(2)Общите условия за ползване на сайта са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство.   

(3)Достъпността на сайта чрез интернет от други държави, различни от България, не променя юрисдикцията – за всички ползватели (потребители) са в сила настоящите Oбщи условия.   

(4)Ако съдържанието или условията на сайта са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава посетителят (потребителят), последният следва да се откаже от ползването на предоставяните от https://www.navaxay.com услуги.   

Чл.12.Надзорни органи и органи, свързани с възможността за подаване на жалби в България са:   Комисия за защита на личните данни Комисия за защита на потребителите Комисия за защита на конкуренцията  

IV.ОТГОВОРНОСТ   

Чл.13.„Наваксай“ EООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Дружеството за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.   

Чл.14.(1)Дружеството не носи отговорност за:   Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание; Информацията, включена в други сайтове, които препращат чрез линкове към сайта на „Наваксай“ EООД, както и последиците от тяхното посещаване; Информацията, публикувана в сайта на Дружеството, както и сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки;   

(2)Операторът си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един посетител (потребител) до сайта или части от сайта.   

Чл.15.(1)Дружеството, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на сайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на сайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на сайта), освен ако такава щета не е в резултат от умишлени виновни действия от страна на Дружеството.   

(2)Дружеството не носи отговорност за никакви повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси, вследствие на достъп, използване или разглеждане на сайта или използването на съдържанието му. 

V.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА   

Чл.16.Сайтът на Дружеството съдържа информация за дейността за предоставяните от „Наваксай“ EООД услуги   

Чл.17.Посетителите на сайта имат възможност да се запознаят с големия набор от предлаганите от нас услуги   

Чл.18.Дружеството гарантира правата на посетителите, предвидени в закона   

Чл.19. (1)Основни характеристики на предлаганите услуги са посочени в отделни категории и се отнасят за всеки отделен продукт.   

(2)Продуктите, които се намират на сайта на https://www.navaxay.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на „Наваксай“ EООД.  

(3) Описанията на услугите, показани в сайта https://www.navaxay.com зависят от настройките на компютъра на всеки посетител.  

(4)В случай, че информацията, посочена на сайта на Дружеството не е достатъчна, може да се свържете с нас на посочените от нас форми за контакт 

VI.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА  

Чл. 20. (1)Достъпът до сайта и ползването му са безплатни.  

(2)За да използвате сайта на Дружеството не е необходима регистрация.   

(3)C пoпълвaнe нa дaннитe cи и нaтиcĸaнe нa бyтoнитe "СЪГЛАСЯВАМ СЕ", посетителят дeĸлapиpa, чe сe е зaпoзнaл c настоящите Общи ycлoвия на сайта, cъглaceн e c тяxнoтo cъдъpжaниe и ce зaдължaвa бeзycлoвнo дa ги cпaзвa.   

(4)При въвеждане на данни с цел контакт или предоставяне на информация от Дружеството, посетителят се задължава да предостави верни и актуални данни.

Чл.21.Операторът на сайта не носи отговорност за предоставените отстъпки или други преференциални предложения на нашите партньори.   

Чл.22.Посетителите ползват услугите на https://www.navaxay.com на своя собствена отговорност. Ако посетител, чрез своите действия умишлено нанесе технически повреди на сайта или системите на Дружеството,„Наваксай“ EООД си запазва правото да упражни всички законови възможности да защити своите интереси, както и да търси пълна отговорност за причинените вреди и пропуснати ползи. 

VII.АВТОРСКИ ПРАВА   

Чл.23.(1)„Наваксай“ EООД е собственик на сайта https://www.navaxay.com   Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт. Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава вторични материали на базата на съдържанието на сайта, редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие на/от собственика "Наваксай" ЕООД, на и-мейл: info@navaxay.com или на адрес: област София (столица), община Столична, ж.к. Яворов, бл.71, вх.2, ап.8  

 (2)След разрешение, се поставя задължително линк към оригинала или началната страница на сайта https://www.navaxay.com и се цитира авторът на използвания материал. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на притежателя на сайта https://www.navaxay.com или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.   

(3)Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане, или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено. 

VIII.ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (КУКИТА)   

Чл.24. (1)Интернет страницата на Дружеството използва "бисквитки". "Бисквитките" са малки файлове, съставени обикновено от букви и цифри, които се изтеглят на устройството на посетителя при получаване на достъп до сайта.   

(2)Бисквитките се ползват, за да могат уебсайтовете да работят, или да подобряват своето изпълнение.  

(3) "Бисквитките" се създават, когато браузърът на даден посетител (потребител) зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация към браузъра, която в последствие създава текстов файл. Всеки път, когато посетителят (потребителят) се връща в един сайт, браузърът възобновява и изпраща този файл към сървъра на усайта. "Бисквитките" имат няколко функции, включително събиране на информация и запомняне на потребителските предпочитания и като цяло - улесняване на посетителите (потребителите) при ползване на сайта.   

(4)„Наваксай“ ЕООД използва "бисквитки" за изпълнението на някои функции, а именно: улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции, с цел осигуряване на безпроблемно обслужване и подобряване на нашия сайт.   Тези "бисквитки" са необходими, за да могат посетителите (потребителите) да сърфират в нашия сайт и да ползват неговите функции.   

ЗАБЕЛЕЖКА:
Без тези "бисквитки" „Наваксай“ ЕООД не може да гарантира нито качественото изпълнение на нашия сайт, нито онлайн сигурността по време на сесии на нашите посетители (потребители).   "Бисквитки" за таргетиране и реклама на трети страни– Когато посетителят (потребителят) посещава сайта на Дружеството, някои от тези "бисквитки" могат да бъдат поставени на компютъра на посетителя (потребителя) и да се използват от трети страни с позволение на посетителя (потребителя), за рекламни цел. Това става, когато сайтът, който се посещава, включва съдържание, показано от сайт на трета страна, или натиснете на бутона за споделяне на сайта на Дружеството и компютърът на посетителя (потребителя) получи "бисквитки" от третата страна.   Тези трети страни включват провайдъри на социални медии, като Facebook или YouTube, които предоставят услуги, както на нашите посетители (потребители), така и на „Наваксай“ ЕООД. Тези "бисквитки" позволяват на трети страни да събират и запазват информация, като например потребителски предпочитания и посетени страници за рекламни цели или подобрение на услуги.   

ЗАБЕЛЕЖКА: Сайтът на Дружеството няма контрол върху тези бисквитки от трети страни и следователно не носим отговорност в това отношение. Моля, обърнете се към въпросните уебсайтове за техните политики относно "бисквитките".   

Чл.26.Предотвратяване на "бисквитки"-Възможно е да бъдат деактивирани един или повече видове „бисквитки“, използвани от сайта на Дружеството.   Моля да се има предвид, че всеки посетител (потребител) може да предотврати „бисквитките“, като промени настройките на браузъра, който използва.  

Чл.27.Лични данни от “бисквитките”- Сами по себе си, “бисквитките” не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата на сайта от посетителя (потребителя). Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.   

Чл.28. (1) Сигурност и конфиденциалност -бисквитките НЕ са вируси. Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.   

(2)Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер).   
ЗАБЕЛЕЖКА:Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер. 

IX.ДРУГИ УСЛОВИЯ   

Чл. 29. (1)Дружеството и посетителите (потребителите) на сайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на кореспонденция съгласно настоящите общи условия или всяка друга информация, която страните считат за конфиденциална.   

(2)Посетителите (потребителите) и Дружеството се задължават, че след изтичане на срока и целта, за която се обработват или съхраняват личните им данни, да не правят публично достояние писмена кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.   

(3)Съдържанието на този сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Наваксай” ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.   

Чл.30.В случай на противоречие между тези Общи условия и специални договорки между посетители (потребители) и Дружеството, с предимство се прилагат клаузите на специалните договорки.   

Чл.31.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общите условия.   

Чл.32.За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат законите на Република България.   

Чл.33.Дружеството не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на сайта.   

Чл.34.Дружеството си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия или срещу доказан неправомерен достъп до сайта на дружеството.   

Чл.35.Ако някоя разпоредба от Общите условия се явява неравноправна в гореизложения смисъл, то тя остава неприложима в отношенията с посетителите (потребителите).   

Чл.36.За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.   

Чл.37.За всички възникнали въпроси по прилагането, изменението и допълнението на настоящите Общи условия, моля да се обърнете към „Наваксай“ ЕООД на посочените форми за контакт:   телефон: +359877676121   e-mail:info@navaxay.com 

X.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ   

За целите на настоящите Общи условия, използваните в текста термини имат следното значение:   

Под „САЙТ“се разбира уебсайт, т.е. това е кратката му форма, и представлява съвкупност от уеб страници, които се базират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP.   

„ПОСЕТИТЕЛ“ е всеки регистриран или нерегистриран потребител, ползвател, производител, търговец и др. на сайта, които си взаимодействат с платформата на сайта.   

„ОПЕРАТОР НА САЙТ“ е търговското дружество собственик на домейна: https://www.navaxay.com, което е „Наваксай“ ЕООД   

„ПОТРЕБИТЕЛ“е всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.   

С уважение, Екипът на „Наваксай“ ЕООД
Търсене